Vilkår og betingelser

YOHRS Generelle vilkår og betingelser
VILKÅR FOR BRUK — YOHRS

1 GENERELT

1.1 Følgende vilkår og betingelser («Vilkårene») gjelder mellom YOHRS AB, org.nr 559298-6441, («YOHRS», «vi», «vår» eller «oss») og brukeren av tjenestene levert av YOHRS via www.yohrs.se («Tjenesten») og når du bruker YOHRS-plattformen og dens fellesskap og ellers når du samhandler med oss.

1.2 YOHRS er en partner i arbeidsverdenen som bygger konkurranseevne hos enkeltpersoner gjennom kunnskap og kunnskap om arbeidsmarkedet. Dette gjør vi ved å gi kunnskap gjennom plattformen vår, for eksempel gjennom en kunnskapsbank og support, et digitalt fellesskap der enkeltpersoner kan integrere, lære og dele med hverandre, samt inntektsforsikrings- og utdanningsportaler.

1.3 «Brukerkonto» betyr kontoen som en bruker får tilgang til tjenesten gjennom.

1.4 Vilkårene aksepteres ved å registrere en brukerkonto, eller ved å bruke tjenesten. Brukeren av tjenesten forplikter seg til å overholde vilkårene og alle spilleregler og instruksjoner angående bruken av tjenesten utstedt fra tid til annen av YOHRS. Vilkårene gjelder så lenge du som bruker bruker tjenesten.

2 BRUKERKONTO

2.1 Når du registrerer deg for en brukerkonto, må du oppgi e-postadressen din, et passord og andre data som kreves av YOHRS fra tid til annen. Du er ansvarlig for å gi nøyaktig og fullstendig informasjon i forbindelse med registrering av brukerkontoen. Du som bruker er også ansvarlig for å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig mens du bruker tjenesten.

2.2 Vi forbeholder oss retten til å slette brukerkontoer og/eller begrense tilgangen til tjenesten i tilfelle en bruker bryter vilkårene eller YOHRS til enhver tid gjeldende spillregler eller instruksjoner angående bruken av tjenesten. Vi streber etter å gi brukerne muligheten til å rette opp før vi sletter eller begrenser tilgangen til brukerkontoen (der vi anser det mulig).

2.3 Hvis du ønsker å avslutte brukerkontoen din, gå til profilen din på yohrs.se og velg «Avmeld».

2.4 Brukeren skal betale for bruk av Tjenesten i samsvar med det som er foreskrevet av YOHRS. Gjeldende priser bestemmes av YOHRS på gjeldende prisliste, som finnes på yohrs.se.

3 BRUK AV TJENESTEN

3.1 Brukeren forplikter seg til å bruke tjenesten kun i samsvar med vilkårene og Yohrs til enhver tid gjeldende instruksjoner og regler for spillet eller lignende.

3.2 Ved bruk av tjenesten har brukeren ikke rett til å overføre eller på annen måte bruke data eller informasjon som: (i) brukeren ikke har rett til å spre ved lov eller kontrakt, (ii) krenker eller får andre til å krenke immaterielle rettigheter eller angriper forretningshemmeligheter, (iii) inneholder virus eller annen ondsinnet programvare eller kode, eller som på annen måte kan skade eller påvirke tjenesten negativt; eller (iv) på annen måte forårsaker eller sannsynligvis vil forårsake skade eller annen ulempe for YOHRS eller tredjeparter.

3.3 Brukeren er ansvarlig for å sikre at dataene som legges inn eller legges inn i tjenesten ikke på noen måte bryter, bryter eller på annen måte bryter loven, fornærmer noen andre på grunn av kjønn, seksuell legning, etnisitet, religion eller på annet grunnlag på en måte som kan oppfattes som støtende.

3.4 Det er ikke tillatt å gi andre personer tilgang til brukerkontoen. Skulle en bruker gi en annen person tilgang til brukerkontoen, er brukeren ansvarlig for slike personer som på egne vegne.

3.5 Brukeren skal holde YOHRS skadesløs i tilfelle en tredjepart fremsetter krav mot YOHRS fordi brukeren har handlet i strid med vilkårene og betingelsene.

4 YOHRS ANSVAR

4.1 Tjenesten leveres som den er. YOHRS gir ingen garantier eller representasjoner og forplikter seg ikke til tjenesten utover det som uttrykkelig er angitt i vilkårene. YOHRS er imidlertid ansvarlig for at funksjonen og kvaliteten på tjenesten samsvarer med det som er avtalt. YOHRS forplikter seg til å gi rimelig teknisk støtte til brukeren i arbeidstiden.

4.2 YOHRS er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av tjenesten, tekniske forstyrrelser eller tap av data, med mindre annet er aktuelt i henhold til obligatorisk lovgivning eller avtaler. YOHRS er ikke forpliktet til å kompensere brukeren for feil, mangler, tap av data eller annet kontraktsbrudd fra YOHRS, unntatt i tilfeller der det foreligger en forpliktelse i henhold til obligatorisk lovgivning eller kontrakt.

4.3 Med mindre annet er spesifikt avtalt, er YOHRS ikke ansvarlig overfor brukerne for fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen gitt til YOHRS av brukeren, eller andre brukere, for eksempel i forbindelse med spørsmål som stilles i YOHRS-fellesskapet. YOHRS er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av misvisende, unøyaktig informasjon eller utelatelse fra andre enn YOHRS.

4.4 YOHRS skal ikke holdes ansvarlig overfor brukere for tap eller skade som følge av omstendigheter utenfor YOHRS kontroll som YOHRS ikke med rimelighet kunne ha regnet med, og konsekvensene som YOHRS ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet.

4.5 YOHRS er ikke ansvarlig for tap eller skade for brukeren som oppstår som følge av brukerens bruk av YOHRS-tjenestene i en annen sammenheng eller for noe annet formål enn det som er uttrykkelig angitt.

4.6 Brukerens krav på YOHRS skal sendes til YOHRS så snart Brukeren har blitt oppmerksom på omstendighetene som kravet er basert på.

4.7 Hvis en brukers krav mot YOHRS er basert på et krav fra en tredjepart (f.eks. myndighet) mot brukeren, skal YOHRS ha rett til å svare, avgjøre og avgjøre kravet på vegne av brukeren mot slik tredjepart, forutsatt at brukeren er skadesløs.

4.8 YOHRS skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor brukeren for indirekte tap eller skader som oppstår som følge av handlinger eller unnlatelser knyttet til brukerens bruk av tjenesten, med mindre slike tap eller skader ble forårsaket av YOHRS forsett eller grov uaktsomhet.

5 FEIL I TJENESTEN

I tilfelle du som bruker mener at tjenesten er feil, er det ditt ansvar å varsle YOHRS uten unødig forsinkelse. Klager skal etter lov gjøres innen tre år. Slik melding skal gjøres skriftlig og sendes til YOHRS på hello@yohrs.se eller til adressen Stora åvägen 21, 436 34, Askim.

5.1 Varselet skal inneholde informasjonen som med rimelighet er nødvendig for at YOHRS skal vurdere eksistensen og/eller rette opp feilen, for eksempel den delen av tjenesten feilen gjelder, dato og klokkeslett feilen oppstod, og en detaljert beskrivelse av feilen. I tillegg må du som bruker gi slik tilleggsinformasjon som med rimelighet er nødvendig av YOHRS for å kunne håndtere saken i spørsmålet.

6 IMMATERIELLE RETTIGHETER

6.1 Alle immaterielle rettigheter, slik som, men ikke begrenset til, opphavsrett, i tjenesten, inkludert videreutvikling, behandling eller modifikasjon derav, tilhører YOHRS. Overføringen av rettigheter inkluderer også retten til å endre arbeidet og å tildele eller overføre rettighetene til en annen person.

6.2 Brukeren forplikter seg til å iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at immaterielle rettigheter som angitt ovenfor tilkommer YOHRS.

6.3 Brukeren har ikke rett til å gripe inn i tjenesten eller fjerne eller endre noe innhold i tjenesten. Brukeren har ikke rett til å endre, supplere, dekompilere eller sette sammen Tjenesten i større grad enn i henhold til opphavsrettslovgivningen, for eksempel med det formål å etterligne kildekoden.

6.4 Brukeren skal straks informere YOHRS om enhver krenkelse eller mistanke om krenkelse av YOHRS' immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten. YOHRS har ingen forpliktelse til å forsvare slike rettigheter. Hvis YOHRS velger å gjøre det, skal brukeren, i rimelig grad og for egen regning, bistå YOHRS med å gjøre det.

7 RETT TIL DATA

I forholdet mellom YOHRS og brukeren har YOHRS alle rettigheter til dataene og annen informasjon som brukeren eller andre på vegne av brukeren inngår i tjenesten eller deler med YOHRS og resultatene av YOHRS behandling av slik informasjon.

8 FORCE MAJEURE

Hvis YOHRS' oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til vilkårene er vesentlig hemmet eller forhindret av en omstendighet utenfor YOHRS kontroll og konsekvensene som YOHRS ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, som for eksempel en generell industriell konflikt, brann, lyn, terrorangrep, naturkatastrofe, begrensninger i energiforsyningen, endringer i myndighetsforskrifter, myndighetsinnblanding, svikt eller forsinkelse i tjenesten fra leverandøren/underleverandøren på grunn av en omstendigheter spesifisert her eller andre lignende omstendigheter, skal: utgjøre grunnlag for lettelse som resulterer i lettelse for erstatning og andre straffer.

9 ENDRINGER I TJENESTEN OG VILKÅRENE

9.1 YOHRS forbeholder seg retten til å endre tjenesten og dens funksjoner når som helst. Dette uten forhåndsvarsel til brukeren. YOHRS skal imidlertid, så langt det er mulig, bestrebe seg på å holde brukerne informert om planlagte endringer i tjenesten og dens funksjoner.

9.2 YOHRS har også rett til å gjøre endringer i vilkårene og gjeldende priser for bruk av tjenesten. Endringer i vilkårene og endrede priser trer i kraft 30 dager etter at den nye versjonen av vilkårene er publisert i samsvar med vilkårene og trer i kraft for brukeren når, etter at versjonen er gjort tilgjengelig, han/hun bruker tjenesten eller på annen måte godtar de nye vilkårene eller den nye prisen.

9.3 YOHRS gir den nyeste versjonen av vilkårene og betingelsene på nettstedet yohrs.se under overskriften «Om oss og vilkår». Det er brukerens ansvar å holde seg informert om eventuelle endringer og/eller oppdateringer av vilkårene.

10 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

10.1 YOHRS' personopplysningsbehandling, som YOHRS er behandlingsansvarlig for, er beskrevet i YOHRS' personopplysningspolicy som er gjeldende til enhver tid. For å oppfylle formålene som er angitt i personopplysningspolicyen, vil YOHRS overføre personopplysninger til forskjellige partnere.

10.2 Hvis du har spørsmål om YOHRS' behandling av personopplysninger, vennligst kontakt YOHRS kundeservice.

11 ANDRE BETINGELSER

11.1 YOHRS har rett til å overdra Tjenesten, inkludert alle relaterte rettigheter og forpliktelser, til tredjeparter. YOHRS har også rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til vilkårene til et selskap innenfor samme konsern som YOHRS.

11.2 Skulle noen bestemmelse i vilkårene, eller noen del derav, bli funnet å være ugyldig, skal dette ikke bety at de andre delene av vilkårene er ugyldige.

11.3 Svensk lov skal gjelde for vilkårene. Tvister som oppstår som følge av vilkårene eller bruken av tjenesten skal endelig avgjøres av en generell domstol. Hvis du har en klage eller et problem med tjenesten og ikke har vært i stand til å løse klagen eller problemet (eller tvisten angående problemet) med oss, kan du sende inn klagen din til EUs nettbaserte tvisteløsningsplattform (ODR Platform). ODR-plattformen gir forbrukere og handelsmenn i EU en mulighet til å søke utenrettslig løsning av tvister om klager på tjenester kjøpt online. Ved å bruke ODR-plattformen kan du som forbruker finne et tvisteløsningsorgan for dine klager. ODR-plattformen finner du her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.sho w&lng=no

12 KONTAKT

12.1 Hvis du har spørsmål om vilkårene og betingelsene eller tjenesten, vennligst kontakt YOHRS på: hello@yohrs.se

12.2 Annen kontaktinformasjon: Navn: YOHRS AB Registreringsnummer: 559298-6441 Telefonnummer: +46 73-527 35 25 Adresse: Stora åvägen 21, 436 34, Askim

PERSONOPPLYSNINGSPOLITIKK

1 GENERELT

1.1 Denne personvernerklæringen («Retningslinjene») beskriver hvordan YOHRS AB, org.nr: 559298-6441, («YOHRS», «vi», «vår», «vår» eller «oss») behandler personopplysninger i forbindelse med levering av tjenestene som tilbys gjennom nettstedet vårt yohrs.se («Tjenesten») og når du bruker nettstedet vårt yohrs.se samt i rik når du bruker nettstedet vårt yohrs.se samhandle med oss.

1.2 Retningslinjene beskriver blant annet hvordan vi samler inn, utleverer og lagrer personopplysninger og hvordan vi arbeider for å sikre at slike personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1.3 Med mindre annet er angitt nedenfor, er YOHRS behandlingsansvarlig i forhold til behandlingen av personopplysninger beskrevet i retningslinjene. Det er derfor vårt ansvar å sikre at behandlingen av personopplysninger som vi er behandlingsansvarlig for, utføres i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

1.4 Vilkår brukt i retningslinjene skal ha samme betydning som i forordning (EU) 2016/679 («GDPR»).

2 KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Innenfor rammen av leveringen av Tjenesten behandler vi følgende kategorier av personopplysninger: i) Navn, ii) For- og etternavn, iii) Adresse, iv) Telefonnummer, v) E-postadresse, vi) Ansettelsesdata, for eksempel lønn og stilling, vii) IP-adresse og viii) Personnummer.

2.2 Andre kategorier av personopplysninger enn de som er oppført ovenfor, kan også behandles av oss, inkludert i forbindelse med støtteforhold. De nøyaktige personopplysningene vi behandler avhenger også av hva du velger å dele med oss.

2.3 Som utgangspunkt vil personopplysningene vi behandler bli samlet inn direkte fra deg. Det er imidlertid situasjoner der vi kan samle inn personopplysninger fra tredjeparter, for eksempel høyskoler/universiteter, forsikringsselskaper og utdanningsselskaper.

3 FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysninger for følgende formål:

3.1 For å levere tjenesten

3.1.1 Vi behandler personopplysninger for å kunne levere tjenesten til våre brukere, f.eks. for å opprette brukerkontoer, svare på spørsmål, tilby vår plattform osv. Personopplysningene som behandles for dette formålet er navn, personnummer, e-postadresse, lønnsdetaljer og stilling.

3.1.2 Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er kontrakten mellom oss og våre brukere. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er derfor nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalene vi inngår med våre brukere.

3.1.3 Personopplysningene som behandles for dette formålet samles inn fra våre brukere eller fra våre partnere (f.eks. høyskoler/universiteter, forsikringsselskaper og utdanningsselskaper). Vi lagrer de aktuelle personopplysningene i en slik periode som er nødvendig for å oppfylle formålet som personopplysningene behandles for. Vi tar imidlertid sikte på ikke å lagre personopplysninger for dette formålet lenger enn to (2) måneder etter opphør av brukerforholdet, forutsatt at en lengre lagringsperiode ikke er nødvendig på grunn av obligatorisk lovgivning. YOHRS kan også lagre personopplysningene i lengre tid dersom det er nødvendig for at YOHRS skal forsvare seg mot mulige rettslige krav fra brukere eller andre.

3.2 For å utvikle og forbedre tjenesten

3.2.1 Vi behandler personopplysninger i forbindelse med ditt besøk på nettstedet vårt yohrs.se, for eksempel ved å samle inn informasjon om hvilke sider du besøker og hvordan du bruker nettstedet vårt og tjenesten.

3.2.2 Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse i å utvikle og forbedre tjenesten og nettstedet vårt.

3.2.3 Personopplysningene som behandles for dette formålet samles inn direkte fra personen som bruker nettstedet vårt eller på annen måte samhandler med oss. Vi lagrer personopplysningene i en periode på to (2) måneder fra det tidspunktet du sist besøkte nettstedet vårt eller sist interagerte med oss.

3.3 Å gi støtte

3.3.1 Vi behandler personopplysninger med det formål å gi støtte til våre brukere og andre. Personopplysningene som behandles for dette formålet avhenger av det spesifikke tilfellet, samt personopplysningene du velger å dele med oss.

3.3.2 Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse i å yte støtte relatert til tjenesten.

3.3.3 Personopplysningene som behandles for dette formålet samles inn direkte fra den registrerte. Vi behandler personopplysninger for dette formålet i den perioden som er nødvendig for å håndtere saken, men vi tar sikte på å slette personopplysningene når saken er avsluttet.

3.4 For markedsføring og kommunikasjon om kommende prosjekter, etc.

3.4.1 Vi behandler personopplysninger for å markedsføre tjenesten og oss selv. Personopplysningene som behandles for dette formålet er navn, e-postadresse, alder og sted.

3.4.2 Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse i å markedsføre tjenesten.

3.4.3 Personopplysningene samles inn direkte fra deg som utgangspunkt. Vi lagrer personopplysningene i en periode på 36 måneder fra det tidspunktet du sist interagerte med tjenesten, eller på annen måte var i kontakt med oss.

4 OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

4.1 Vi kan overføre personopplysninger til våre forretningspartnere (f.eks. webbyråer og forsikringsselskaper) og andre selskaper i samme konsern som Yohrs innenfor rammen av formålene som er angitt i retningslinjene.

4.2 Når vi deler personopplysninger med våre forretningspartnere, er disse operatørene enten databehandlere i forhold til oss, eller de er uavhengige behandlingsansvarlige. Partnerne som er våre databehandlere behandler personopplysninger på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. Vi inngår spesielle avtaler med våre databehandlere for å sikre at deres behandling av personopplysninger skjer i samsvar med våre instruksjoner og gjeldende databeskyttelseslovgivning.

4.3 Vi overfører bare personopplysninger til tredjeland (dvs. utenfor EU/EØS) hvis (i) EU-kommisjonen har bestemt at det aktuelle landet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, (ii) mottakeren av personopplysningene har signert en bindende og håndhevbar kontrakt som gir tilstrekkelige garantier for beskyttelsen av de overførte personopplysningene, eller (iii) hvis det er et annet rettslig grunnlag i henhold til gjeldende databeskyttelseslov for slik overføring.

4.4 Vi kan også utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter eller andre offentlige enheter der slik utlevering er lovpålagt.

5 SIKKERHET

5.1 Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak i forhold til personopplysningene som behandles i samsvar med retningslinjene. Der det er nødvendig, utfører vi blant annet anonymisering og pseudonymisering av personopplysninger.

5.2 Vi tar også tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre forsettlig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring eller uautorisert avsløring av eller uautorisert tilgang til personopplysningene som overføres, lagres eller på annen måte behandles.

6 LAGRINGSTID

Vi behandler bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysninger. Vi lagrer ikke personopplysninger i en lengre periode enn tillatt i gjeldende databeskyttelseslovgivning, inkludert GDPR.

7 KAKER

7.1 Vi samler inn informasjon ved hjelp av teknologi som informasjonskapsler, piksler og lokal lagring i nettleseren eller enheten din (f.eks. mobiltelefon, datamaskin eller nettbrett). Vi gjør dette for å lære mer om hvem som bruker tjenesten, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

7.2 Dataene som samles inn gjennom vår bruk av informasjonskapsler osv., er IP-adressen og annen teknisk informasjon om enheten som brukes (f.eks. datamaskin, smarttelefon eller nettbrett).

7.3 Du kan kontrollere hvordan du bruker og administrerer informasjonskapsler når du går inn på forskjellige nettsteder. De fleste nettlesere lar deg slette alle lagrede informasjonskapsler eller blokkere informasjonskapsler fra å bli lagret på datamaskinen din. Siden informasjonskapsler brukes til å optimalisere opplevelsen din på nettsteder, kan sletting eller blokkering av dem føre til begrenset funksjonalitet og/eller redusert ytelse på nettsidene du besøker. (i) For mer detaljert informasjon om håndtering av informasjonskapsler, vennligst besøk: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ (ii) For informasjon om atferdsbasert annonsering, besøk: http://www.youronlinechoices.com/se/ (iii) For mer informasjon om online markedsføring: https://www.networkadvertising.org/faq

8 DINE RETTIGHETER

8.1 I henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheter: - Rett til informasjon, - Rett til å registrere utdrag, - Rett til korrigering, - Rett til sletting, - Rett til begrensning av behandling, - Rett til dataportabilitet, - Rett til å protestere, og - Rettigheter i forhold til automatisert beslutningstaking og profilering.

8.2 Du kan kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor hvis du har spørsmål eller klager angående vår behandling av personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene ovenfor. Vær oppmerksom på at noen rettigheter er begrenset av loven. Dette betyr at vi under visse omstendigheter ikke er forpliktet til å tilfredsstille en forespørsel om å utøve en bestemt rettighet.

8.3 Hvis du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte Privacy Protection Authority på www.imy.se/kontakta-oss/.

9 ENDRINGER I POLITIKKEN

9.1 Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i retningslinjene fra tid til annen. Datoen for siste endring er gitt nedenfor. Eventuelle endringer i retningslinjene vil bli lagt ut på nettstedet vårt. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på innholdet i retningslinjene for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer i den.

9.2 Hvis vi endrer retningslinjene på en måte som innebærer en vesentlig endring, vil vi informere interesserte parter og, hvis aktuelt, be om at slike parter gjennomgår og godkjenner retningslinjene på nytt.

9.3 Den siste oppdateringen av retningslinjene ble gjort den 01/28/2022.

10 KONTAKT

Hvis du har spørsmål om retningslinjene eller vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på: E-post: hello@yohrs.com