Villkor

YOHRS Allmänna Villkor
ANVÄNDARVILLKOR – YOHRS

1 ALLMÄNT

1.1 Följande villkor (”Villkoren”) gäller mellan YOHRS AB, org.nr 559298-6441, (”YOHRS”, ”vi”, ”vår”, ”våra” eller ”oss”) och den som använder de tjänster som tillhandahålls av YOHRS via www.yohrs.se (”Tjänsten”) och vid användning av YOHRS plattform och dess community samt i övrigt när du interagerar med oss.

1.2 YOHRS är en partner i arbetslivet som genom kunskap och vetskap om arbetsmarknaden bygger konkurrenskraft hos individer. Det gör vi genom att via vår plattform tillhandahålla bl.a. kunskap via en kunskapsbank och support, ett digitalt community där individer kan integrera, lära och dela med sig med varandra samt inkomstförsäkring och utbildningsportal.

1.3 Med ”Användarkonto” avses det konto genom vilket en användare tillhandahålls åtkomst till Tjänsten.

1.4 Villkoren accepteras genom registrering av ett Användarkonto, eller genom att använda Tjänsten. Den som använder Tjänsten förbinder sig att följa Villkoren samt eventuella spelregler och instruktioner gällande användningen av Tjänsten som från tid till annan utfärdas/meddelas av YOHRS. Villkoren gäller så länge du som användare använder Tjänsten.

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 Vid registrering av ett Användarkonto behöver du uppge din e-postadress, ett lösenord samt de övriga uppgifter som YOHRS från tid till annan kräver. Du ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter lämnas i samband med registrering av Användarkontot. Du som användare ansvarar även för att hålla dessa uppgifter uppdaterade och korrekta under tiden du använder Tjänsten.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att radera användarkonton och/eller begränsa tillgången till Tjänsten i det fall en användare bryter mot Villkoren eller YOHRS vid var tid gällande spelregler eller instruktioner beträffande användningen av Tjänsten. Vi strävar efter att ge användarna möjlighet att vidta rättelse innan vi raderar eller begränsar tillgången till Användarkontot (i de fall vi bedömer att det är möjligt).

2.3 Skulle du vilja avsluta ditt Användarkonto går du in på din profil på yohrs.se och väljer ”Avsluta abonnemang”.

2.4 Användaren ska betala för användningen av Tjänsten i enlighet med vad som föreskrivs av YOHRS. Tillämpliga priser följer av YOHRS vid var till gällande prislista som finns att läsa på yohrs.se.

3 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

3.1 Användaren åtar sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Villkoren och Yohrs vid var tid gällande instruktioner och spelregler eller liknande.

3.2 Vid användningen av Tjänsten äger användaren inte rätt att överföra eller på annat sätt använda data eller information som: (i) användaren inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller angrepp på företagshemligheter, (iii) innehåller virus eller annan skadlig mjukvara eller kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger eller kan antas ge upphov till skada eller annan olägenhet för YOHRS eller tredje man.

3.3 Användaren ansvarar för att uppgifter som anges eller matas in i Tjänsten inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt strider mot lag, kränker någon annan på grund av dess kön, sexuella läggning, etnisk tillhörighet, religion eller på annan grund på ett sätt som kan uppfattas som stötande.

3.4 Det är inte tillåtet att ge andra personer tillgång till Användarkontot. Skulle en användare låta annan person få tillgång till Användarkontot ansvarar användaren för sådana personer såsom för egen räkning.

3.5 Användaren ska hålla YOHRS skadeslös i det fall någon tredje part framställer krav gentemot YOHRS på grund av att användaren agerat i strid med Villkoren.

4 YOHRS ANSVAR

4.1 Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. YOHRS lämnar inga garantier eller utfästelser och gör inga åtaganden avseende Tjänsten utöver vad som uttryckligen framgår av Villkoren. YOHRS ansvarar emellertid för att Tjänstens funktion och kvalitet motsvarar vad som avtalats. YOHRS åtar sig att erbjuda skälig teknisk support till användaren under kontorstid.

4.2 YOHRS ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, såvida annat inte gäller enligt tvingande lagstiftning eller avtal. YOHRS är inte skyldigt att, förutom i det fall skyldighet föreligger enligt tvingande lagstiftning eller avtal, utge ersättning till användaren på grund av fel, brist, förlust av data eller annat avtalsbrott från YOHRS sida.

4.3 Om inte annat särskilt avtalats är YOHRS inte ansvarig gentemot användare för fullständigheten eller riktigheten av den information som användaren, eller andra användare, tillhandahållit YOHRS, t.ex. i samband med frågor som ställs i YOHRS community. YOHRS ansvarar inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än YOHRS.

4.4 YOHRS är inte ansvarig gentemot användare för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför YOHRS kontroll som YOHRS skäligen inte kunde ha räknat med och vars följder YOHRS inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

4.5 YOHRS är inte ansvarig för förlust eller skada gentemot användaren som uppkommit till följd av att användaren använt YOHRS tjänster i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka som uttryckligen angivits.

4.6 Användares krav på YOHRS ska framställas till YOHRS så snart som användaren har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas.

4.7 Om en användares krav mot YOHRS baseras på tredje mans (t.ex. myndighet) krav mot användaren ska YOHRS ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för användarens räkning gentemot sådan tredje man under förutsättning att användaren hålls skadeslös.

4.8 YOHRS ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot användaren för indirekta förluster eller skador som uppkommer med anledning av någon handling eller underlåtenhet som hänför sig till användarens användning av Tjänsten, såvida sådana förluster eller skador inte orsakats av YOHRS uppsåt eller grova vårdslöshet.

5 FEL I TJÄNSTEN

I det fall du som användare anser att Tjänsten är felaktig åligger det dig att utan oskäligt dröjsmål meddela YOHRS. Reklamation måste enligt lag ske inom tre år. Sådant meddelande ska ske skriftligen och skickas till YOHRS till hello@yohrs.se eller till adressen Stora åvägen 21, 436 34, Askim.

5.1 Meddelandet ska innehålla den information som skäligen behövs för att YOHRS ska kunna utvärdera om fel föreligger och/eller avhjälpa felet, t.ex. vilken del av Tjänsten som felet avser, vilket datum och klockslag felet visade sig samt en detaljerad redogörelse för felet. Du som användare ska därutöver tillhandahålla sådan ytterligare information som skäligen behövs av YOHRS för att kunna hantera det aktuella ärendet.

6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Samtliga immateriella rättigheter, t.ex. men inte begränsat till upphovsrätt, till Tjänsten, inklusive vidareutveckling, bearbetning eller modifiering av densamma, tillkommer YOHRS. Övergången av rättigheter omfattar även rätten att ändra i verket samt upplåta eller överlåta rättigheterna till annan.

6.2 Användaren åtar sig att vidta alla åtgärder som erfordras för att de immateriella rättigheterna till vad som anges ovan ska tillfalla YOHRS.

6.3 Användaren äger inte rätt att göra ingrepp i Tjänsten eller avlägsna eller ändra något innehåll i Tjänsten. Användaren äger inte rätt att i vidare mån än som följer av upphovsrättslagen modifiera, komplettera, dekompilera eller reassemblera Tjänsten, t.ex. i syfte att efterbilda dess källkod.

6.4 Användaren ska utan dröjsmål informera YOHRS om intrång eller misstänkt intrång i YOHRS immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten. YOHRS har ingen skyldighet att försvara sådana rättigheter. Väljer YOHRS att göra detta, ska användaren i rimlig utsträckning och på egen bekostnad bistå YOHRS härvid.

7 RÄTTEN TILL DATA

I förhållandet mellan YOHRS och användaren har YOHRS samtliga rättigheter till data och annan information som användaren eller annan på uppdrag av användaren för in i Tjänsten eller delar med YOHRS samt resultatet av YOHRS behandling av sådan information.

8 FORCE MAJEURE

Om YOHRS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som YOHRS inte kunnat råda över och vars följder YOHRS inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller annan liknande omständighet, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

9 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH VILLKOREN

9.1 YOHRS äger rätt att när som helst i tiden ändra Tjänsten och dess funktioner. Detta utan föregående meddelande till användaren. YOHRS ska emellertid i möjligaste mån sträva efter att hålla sina användare informerade om planerade ändringar i Tjänsten och dess funktioner.

9.2 YOHRS har även rätt att göra ändringar i Villkoren samt tilllämpliga priser för användningen av Tjänsten. Ändringar i Villkoren och ändrade priser träder i kraft 30 dagar efter den nya versionen av Villkoren publicerats i enlighet med Villkoren och blir gällande för användaren när denne, efter det att versionen gjorts tillgänglig, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren eller det nya priset.

9.3 YOHRS tillhandahåller den senaste versionen av Villkoren på sin hemsida yohrs.se under rubriken ”Om oss och Villkor”. Det åligger användaren att hålla sig informerad avseende eventuella ändringar och/eller uppdateringar av Villkoren.

10 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

10.1 YOHRS personuppgiftsbehandling, vilken YOHRS är personuppgiftsansvarig för, redogörs för i YOHRS vid var tid gällande personuppgiftspolicy. För att uppfylla de ändamål som anges i personuppgiftspolicyn kommer YOHRS överföra personuppgifter till olika samarbetspartners.

10.2 Vid frågor om YOHRS behandling av personuppgifter, vänligen kontakta YOHRS kundtjänst.

11 ÖVRIGA VILLKOR

11.1 YOHRS har rätt att överlåta Tjänsten, inklusive alla därtill hörande rättigheter och skyldigheter, till tredje part. YOHRS har även rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till ett bolag inom samma koncern som YOHRS.

11.2 Skulle någon bestämmelse i Villkoren, eller del därav, visa sig vara ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i övriga delar är ogiltiga.

11.3 Svensk rätt ska tillämpas på Villkoren. Tvister med anledning av Villkoren eller användningen av Tjänsten ska slutligt avgöras av allmän domstol. Har du något klagomål eller problem med Tjänsten och inte har kunnat lösa klagomålet eller problemet (eller tvisten om problemet) med oss, kan du skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODRplattformen). ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU en möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på tjänster som köpts online. Genom att använda ODR-plattformen kan du som konsument hitta ett organ för tvistlösning för dina klagomål. ODR-plattformen hittar du på här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.sho w&lng=SV

12 KONTAKT

12.1 Vid frågor om Villkoren eller Tjänsten, vänligen kontakta YOHRS på: hello@yohrs.se

12.2 Övriga kontaktuppgifter: Namn: YOHRS AB Organisationsnummer: 559298-6441 Telefonnummer: +46 73-527 35 25 Adress: Stora åvägen 21, 436 34, Askim

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1 ALLMÄNT

1.1 Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver hur YOHRS AB, org.nr: 559298-6441, (”YOHRS”, ”vi”, ”vår”, ”våra” eller ”oss”) behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av de tjänster som tillhandahålls via vår webbsida yohrs.se (”Tjänsten”) och vid användning av vår webbsida yohrs.se samt i övrigt när du interagerar med oss.

1.2 I Policyn beskrivs bland annat hur vi samlar in, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt hur vi arbetar med att säkerställa att sådana personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.3 Såvida annat inte anges nedan är YOHRS personuppgiftsansvarig i förhållande till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Policyn. Det åligger därmed oss att se till att den behandling av personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.4 Begrepp som används i Policyn ska ha samma innebörd som i Förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

2 KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Inom ramen för tillhandahållet av Tjänsten behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: i) Namn, ii) För- och efternamn, iii) Adress, iv) Telefonnummer, v) E-postadress, vi) Anställningsuppgifter, såsom lön och befattning, vii) IP-adress, och viii) Personnummer.

2.2 Även andra kategorier av personuppgifter än de som anges ovan kan komma att behandlas av oss, bl.a. i samband med supportärenden. Exakt vilka personuppgifter som vi kommer att behandla beror även på vad du väljer att dela med oss.

2.3 Som utgångspunkt kommer de personuppgifter vi behandlar inhämtas direkt från dig. Det finns dock situationer då vi kan komma att inhämta personuppgifter från tredje part, t.ex. högskola/universitet, försäkringsbolag och utbildningsföretag.

3 ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

3.1 För att tillhandahålla Tjänsten

3.1.1 Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten till våra användare, t.ex. för att skapa användarkonton, besvara frågor, tillhandahålla vår plattform m.m. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är namn, personnummer, mailadress, löneuppgifter och befattning.

3.1.2 Den rättsliga grunden för denna behandling är avtalet mellan oss och våra användare. Behandlingen av personuppgifter som sker för detta ändamål är således nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de avtal vi ingår med våra användare.

3.1.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas från våra användare eller från våra samarbetspartners (t.ex. högskola/universitet, försäkringsbolag och utbildningsföretag). Vi lagrar personuppgifterna ifråga under en sådan period som är nödvändig för att uppfylla ändamålet för vilket personuppgifterna behandlas. Vi strävar dock efter att inte lagra personuppgifter för detta ändamål längre än två (2) månader efter upphörande av användarrelationen under förutsättning att det med hänsyn till tvingande lagstiftning inte är påkallat med en längre lagringstid. YOHRS kan även komma att lagra personuppgifterna för en längre tidperiod om det krävs för att YOHRS ska kunna försvara sig mot eventuella rättsliga krav från användare eller annan.

3.2 För att utveckla och förbättra Tjänsten

3.2.1 Vi behandlar personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida yohrs.se, t.ex. genom att samla in information om vilka sidor du besöker och hur du använder vår hemsida och Tjänsten.

3.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra Tjänsten och vår hemsida.

3.2.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från den som använder vår hemsida eller på annat sätt interagerar med oss. Vi lagrar personuppgifterna för en period om två (2) månader från det att du senast besökte vår hemsida eller senast interagerade med oss.

3.3 För att tillhandahålla support

3.3.1 Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla support till våra användare och andra. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål beror på vad det specifika ärendet rör, samt vilka personuppgifter du väljer att dela med oss.

3.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla support kopplad till Tjänsten.

3.3.3 Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från den registrerade. Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål under en sådan period som är nödvändig för att hantera ärendet ifråga, dock strävar vi efter att radera personuppgifterna när ärendet är avslutat.

3.4 För marknadsföring och kommunikation om kommande projekt m.m.

3.4.1 Vi behandlar personuppgifter för att marknadsföra Tjänsten och oss själva. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är namn, e-postadress, ålder och plats.

3.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten.

3.4.3 Personuppgifterna inhämtas som utgångspunkt direkt från dig. Vi lagrar personuppgifterna för en period om 36 månader från det att du senast interagerade med Tjänsten, eller på annat sätt var i kontakt med oss.

4 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi kan komma att föra över personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. webbyråer och försäkringsbolag) och andra bolag i samma koncern som Yohrs inom ramen för de ändamål som anges i Policyn.

4.2 När vi delar personuppgifter med våra samarbetspartners är dessa aktörer antingen personuppgiftsbiträden i förhållande till oss, eller så är de självständigt personuppgiftsansvariga. De samarbetspartners som är våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi ingår särskilda avtal med våra personuppgiftsbiträden i syfte att se till att deras behandling av personuppgifter sker i enlighet med våra instruktioner och tillämplig dataskyddslagstiftning.

4.3 Vi överför endast personuppgifter till tredje land (dvs. utanför EU/EES) i det fall (i) EU-kommissionen beslutat att det aktuella landet har en adekvat skyddsnivå, (ii) mottagaren av personuppgifter har undertecknat ett bindande och verkställbart avtal som innebär tillräckliga garantier avseende skydd för de personuppgifter som överförs, eller (iii) om det finns en annan rättslig grund enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för sådan överföring.

4.4 Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter eller andra offentliga aktörer i det fall sådant utlämnande krävs enligt lag.

5 SÄKERHET

5.1 Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i förhållande till den de personuppgifter som behandlas enligt Policyn. När så är påkallat utför vi bland annat anonymisering och pseudonymisering av personuppgifter.

5.2 Vi vidtar även tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra avsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

6 LAGRINGSTID

Vi behandlar endast personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vi lagrar inte personuppgifter för en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inkluderat GDPR.

7 COOKIES

7.1 Vi samlar in information med hjälp av teknologi såsom cookies, pixlar och lokal lagring på din webbläsare eller enhet (t.ex. mobiltelefon, dator eller läsplatta). Detta gör vi i syfte att lära oss mer om vilka som använder Tjänsten så att vi kan förbättra användaruppleven.

7.2 Uppgifterna som samlas in genom vår användning av cookies m.m. är IPadress och annan teknisk information om den enhet som används (t.ex. dator, smartphone eller läsplatta).

7.3 Du kan styra hur du använder och hanterar cookies när du går in på olika webbsidor. De flesta webbläsarna tillåter att du raderar alla sparade cookies eller att cookies blockeras från att sparas på din dator. Eftersom cookies används för att optimera din upplevelse på webbsidor kan en radering eller blockering av dessa medföra begränsad funktionalitet och/eller försämrad prestanda på de webbsidor du besöker. (i) För mer detaljerad information om hantering av cookies kan du gå in på: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ (ii) För information kring beteendestyrd annonsering kan du gå in på: http://www.youronlinechoices.com/se/ (iii) För mer info om marknadsföring online: https://www.networkadvertising.org/faq

8 DINA RÄTTIGHETER

8.1 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter: – Rätt till information, – Rätt till registerutdrag, – Rätt till rättelse, – Rätt till radering, – Rätt till begränsning av behandling, – Rätt till dataportabilitet, – Rätt att göra invändningar, och – Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.

8.2 Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan i det fall du har frågor eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter, eller om du önskar utnyttja någon av ovanstående rättigheter. Vänligen notera att vissa rättigheter är begränsade enligt lag. Detta innebär att vi under vissa omständigheter inte är skyldiga att tillgodose en begäran om att nyttja en viss rättighet.

8.3 I det fall du vill framföra ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se/kontakta-oss/.

9 ÄNDRINGAR I POLICYN

9.1 Vi reserverar oss rätten att från tid till annan göra ändringar i Policyn. Datumet för senaste ändring anges nedan. Alla ändringar i Policyn kommer att publiceras på vår webbsida. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på innehållet i Policyn för att hålla koll på eventuella ändringar av densamma.

9.2 Om vi ändrar Policyn på ett sätt som innebär en väsentlig förändring kommer vi att informera berörda parter och, om tillämpligt, begära att sådana parter läser igenom och godkänner Policyn på nytt.

9.3 Den senaste uppdateringen av Policyn gjordes 2022-01-28.

10 KONTAKT

Har du frågor om Policyn eller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på: E-post: hello@yohrs.com